elektronikus aláírás & titkosításfejlesztés & szakértői tevékenység

fejlesztés & szakértői tevékenység

SZOFTVER LICENCSZERZŐDÉS

FIRA („Felsőoktatási Információs Rendszer Adatszolgáltatás elektronikus aláírása") Elektronikus Aláírás Termékre

KÉRJÜK, HOGY A SZOFTVER TELEPÍTÉSE VAGY FELHASZNÁLÁSA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA ÁT EZT A DOKUMENTUMOT!

1. Jelen Szerződés rendelkezéseinek elfogadása

1.1. A megfelelő gomb megnyomásával illetve a szoftver telepítésével, aktiválásával vagy használatával Ön a jelen Szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben bármilyen kérdése vagy problémája van a jelen Szerződés rendelkezéseivel kapcsolatban, kérjük, keresse a POLYSYS Kft.-t a fira@polysys.eu e-mail címen.

1.2. A jelen Szerződés jogszerű megállapodás egyrészről Ön, illetve az Ön által képviselt szervezet (a továbbiakban: „Ön") között, másrészről, a licencbe adó POLYSYS Vállalkozó és Befektető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-1162 Budapest, Margitháza u. 1., Magyarország, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-071213, a továbbiakban: „Polysys") között (amelyek a továbbiakban együtt: a „Felek", külön-külön: valamely „Fél") a Szoftver felhasználási engedélye tárgyában.

2. Jelen Szerződés feltételeinek elutasítása

Amennyiben úgy dönt, hogy nem kívánja elfogadni a jelen Szerződés feltételeit, akkor Ön nem jogosult a Szoftver használatára, és köteles haladéktalanul eltávolítani a Szoftvert, illetve törölni azt.

3. Fogalommagyarázat

A „Szoftver" a FIRA Elektronikus Aláírás Termék v1.0.0. vagy magasabb verziószámú változatát jelenti.

A „Szoftver összetevői" a következők: futtatható kód, licenc kulcs, dokumentációk, a frissítések és a további kísérő fájlok. A Szoftvernek nem részei a használatához szükséges, egyéb kiegészítő szoftverek, pl. JRE futtató környezet.

A Szoftver futtatható kódja azt a Java™ környezetben futtatható, JAR formátumú Java™ archívumot jelenti, amely a Szoftver Java™ bájt kódját tartalmazza.

A Szoftver futtatható kódját a Polysys elektronikus aláírása védi, ezzel biztosítva annak hitelességét.

A futtatható kód rosszhiszemű (pl. külső beavatkozás) vagy nem szándékos megváltozása (pl. informatikai környezet hibájából adódó sérülés, adatvesztés) esetén a Szoftver megtagadja a működést.

A Szoftver használatának elengedhetetlen feltétele digitális formában létező licenc kulcs birtoklása. A licenc kulcs egy elektronikus aláírással hitelesített XML fájl, amely az adatszolgáltatás aláírásához használt aláíró tanúsítványhoz kapcsolódik.

A Szoftver és a licenc kulcs csak együttesen alkalmasak a dokumentációban vállalt működés biztosítására. A megfelelő licenc fájl hiányában a Szoftver által biztosított szolgáltatások nem használhatók.

A Szoftver használatához egy elektronikus aláírás célú tanúsítvány beszerzése szükséges az erre szakosodott hitelesítés szolgáltatótól. Ezek hiányában a Szoftver által biztosított egyes szolgáltatások teljes körűen nem használhatók ki.

A „Frissítések" alatt a Szoftver valamennyi javítása, felülvizsgálata, aktualizálása, jobbítása vagy helyettesítése értendő.

A „Dokumentáció" alatt valamennyi, a Szoftvert kísérő, magyarázó jellegű írásos anyag vagy dokumentum (nyomtatott vagy elektronikus formában) értendő.

A „Használ" kifejezés és annak valamennyi ragozott alakja alatt a hozzáférést, letöltést, telepítést, futtatást, másolást és a Szoftver funkcióinak alkalmazása általi minden egyéb felhasználást kell érteni.

4. Jelen Szerződés időtartama

A jelen Szerződés az abban foglalt feltételek Ön általi elfogadásával lép hatályba, és határozott időtartamra szól. Lejárati nap: megegyezik az adatszolgáltatás aláírásához használt aláírói tanúsítvány érvényességének utolsó napjával.

5. Jogok, kötelezettségek

5.1. A Polysys díjmentesen 14 napot biztosít a Szoftver kipróbálására (a „Próbaidőszak"). Ezen időszak alatt Ön eldöntheti, hogy a Szoftver alkalmas-e az Ön igényeinek kielégítésére. A Próbaidőszak lejáratakor Önnek vagy vásárolnia kell egy végleges licenc kulcsot, vagy el kell távolítania a Szoftvert, meg kell semmisítenie a Szoftver meglévő példányait, a Dokumentációt és valamennyi háttérpéldányát, valamint minden licenc kulcsot, amelyet megszerzett.

5.2. A jelen Szerződésben meghatározott jogokat a Próbaidőszak lejártát követően kizárólag a licencdíj megfizetését követően gyakorolhatja.

5.3. A licenc az adatszolgáltatás aláírásához használt aláírói tanúsítványhoz kötődő, személyes használatot engedélyez. Ön jogosult a Szoftver rendeltetésszerű használatával a cége (szervezete) által birtokolt számítógépeken tetszőleges számú elektronikus aláírást létrehozni, a licenc (azaz az aláírói tanúsítvány) érvényességi időszakán belül. Az aláírói tanúsítvány lejáratakor/megújításakor a Szoftver licencét is meg kell újítania.

5.4. Ön jogosult a Szoftverről és annak bármely összetevőjéről a rendeltetésszerű használat által indokolt számban másolatot létrehozni, jogosult azt archiválni.

5.5. Ön nem jogosult a Szoftvert vagy annak összetevőit – ideértve különösen, de nem kizárólag a digitális licenc fájlt – értékesíteni, átruházni, licencbe adni, terjeszteni, lízingbe vagy kölcsön adni vagy azt bármely más módon átengedni, vagy az előzőekre engedélyt adni, és a Szoftverről illetve annak összetevőiről nem rendelkezhet semmilyen módon.

5.6. Ön elfogadja, hogy nem lehet harmadik fél haszonélvezője a jelen Szerződésnek.

5.7. A jelen Szerződés alapján Ön által szerzett jogok kizárólag az Európai Unió és Ausztrália, Kanada, Izland, Japán, Új-Zéland, Norvégia, Svájc, Törökország, USA területén gyakorolhatók.

5.8. Ön köteles a Szoftvert olyan módon használni, hogy a használat során – függetlenül a Szoftver verzió számától, példányszámától vagy felhasználószámától – a jelen Szerződés rendelkezéseit minden példány vonatkozásában betartja és betartatja.

5.9. A működőképesség érdekében Ön köteles olyan működési környezetet kialakítani, amelyben a Szoftver rendeltetésszerű használatának lehetősége folyamatosan biztosított.

5.10. A Szoftver működését lehetővé tevő egyéb eszközök, kiegészítő szoftverek, tartalmak (pl. operációs rendszer, aláírás-létrehozó eszköz) beszerezéséért Ön a felelős, és a beszerzés az Ön költségére történik. Ön kizárólagosan felelős bármely, a számítógépes rendszerben vagy más eszközben keletkező kárért vagy adatvesztésért, mely az ilyen kiegészítő szoftverek, tartalmak letöltéséből és használatából ered.

5.11. Polysys a Szoftvert és a Dokumentációt kizárólag elektronikus formában bocsátja rendelkezésre. A Polysys sem digitális adathordozót, sem nyomtatott Dokumentációt nem szállít Önnek.

5.12. Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Szoftver rendeltetésével és annak használatára vonatkozó előírásokkal a legteljesebb mértékben tisztában van, és a Szoftver használata során minden vonatkozó jogszabályi és egyéb kötelező érvényű rendelkezést betart és betartat.

5.13. A Szoftver használatával Ön elfogadja, hogy Frissítéseket automatikusan kér és fogad. A Szoftver időközönként kommunikálhat az Internet szolgáltató, illetve a Polysys szerverével lehetséges frissítések ellenőrzése érdekében.

6. Szellemi tulajdon

6.1. A Szoftver licenc díjának megfizetésével Ön annak csak használati jogát szerezte meg, tulajdonjogát nem. A használati jog a Szoftver nem kizárólagos, át nem ruházható, és tovább nem értékesíthető, rendeltetésszerű használatának jogát jelenti.

6.2. Ön nem szerez szellemi tulajdont vagy egyéb, védelem alatt álló jogot, vagy bármely bizalmas információra vagy üzleti titokra vonatkozó jogot a Szoftverhez vagy annak bármely részéhez kapcsolódóan. Továbbá Ön nem szerez semmiféle licencjogot a Szoftverhez vagy annak bármely részéhez kapcsolódóan azokon a jogokon kívül, amelyekre vonatkozóan a jelen Szerződés vagy az Ön és a Polysys között esetlegesen létrejött valamely más írásbeli szerződés kifejezetten licencet ad az Ön számára. A Polysys kifejezetten fenntart minden jogot, amelyet jelen Szerződés kifejezetten nem ruház át.

7. Visszafejtés tilalma

7.1. Ön nem jogosult arra, hogy megszerezze a Szoftver bármely forráskódját, kivéve azokat forráskódban rendelkezésre álló példaprogramokat, melyeket a telepítőkészlet tartalmaz. Ön tudomásul veszi, hogy Ön nem jogosult a Szoftvert és annak összetevőit átalakítani, módosítani, átdolgozni, származékos műveket előállítani belőle, lefordítani, megrongálni, szétszerelni, szétbontani, visszafejteni vagy ezt megkísérelni, és nem jogosult a fentieket bárkinek engedélyezni, ebbe beleegyezni, erre mást felhatalmazni vagy ezekre bárki mást buzdítani.

7.2. Jelen Szerződés céljával összefüggésben a „visszafejtés" magában foglalja a visszafejtést, lefordítást, szétbontást, szétszerelést, titkosítás feloldását vagy lebontást mind az adatok, mind a szoftver (beleértve az interfészeket, protokollokat és bármely más adatot, amely olyan programokban található vagy amelyet a programokkal együtt használnak, akár szoftver kódnak tekintendők, akár nem), mind bármely szolgáltatás vagy hardver tekintetében, továbbá bármely olyan hozzáférési vagy konvertálási módszer vagy eljárás tekintetében, amely információt, adatot vagy szoftvert valamilyen formából ember által olvasható formává alakít.

7.3. Ön vállalja, hogy nem fogja és harmadik félnek sem engedi meg megkerülni vagy áthidalni a Szoftverben lévő biztonsági vagy használati szabályokat, bármely funkcionalitás biztosítsa is azokat, beleértve (de nem kizárólag) a digitális licenc kezelést, valamint nem módosítja a polysys® védjegy írásos vagy képi megjelenéseit.

8. Jótállás

8.1. A Polysys az eredeti Szoftverre vagy a Frissítésekre a Szoftver Dokumentációjában leírt üzemszerű működés vonatkozásában jótállást vállal a licenc kulcs kiállításától számított 180 napos időtartamra. A jótállási időtartam alatt az írásban bejelentett programhibákat a Polysys a műszakilag indokolt határidőn belül kijavítja, amennyiben azok nem származtatott, öröklött (Java™ programnyelv, operációs rendszer, stb.) hibák.

8.2. A Polysys a jelen Szerződés hatálybalépésétől (illetve a licenc kulcs kiállításától) számítva a licenc lejáratáig nyújt automatikus szoftverfrissítés szolgáltatást. A Polysys fenntartja a jogot, hogy a Szoftver Frissítéseit összegyűjtve, időszakosan adja ki.

8.3. A Polysys a jelen Szerződés hatálybalépésétől (illetve a licenc kulcs kiállításától) számítva a licenc lejáratáig felhasználói támogatást nyújt elektronikus levelezés útján.

8.4. A fenti 8.3. pontban meghatározott időszakot követően további támogatás a licenc megújításával együtt automatikusan vehető igénybe.

8.5. A Szoftver nem tartalmaz olyan elemet, modult, amely bármely adatot a Dokumentációban nem szereplő módon gyűjt és a karbantartást végzők számára nem dokumentált módon hozzáférhetővé tesz.

8.6. A Szoftver nem hibatűrő, nem tervezték, gyártották vagy szánták hibamentes teljesítést megkövetelő online irányítási rendszerek, veszélyes környezetben történő használatra vagy értékesítésre, mint például nukleáris létesítmények üzemeltetése, vészhelyzeti kommunikációs rendszerek, repülőgép navigáció vagy kommunikációs rendszerek, légi irányítás, közvetlen életvédő berendezések vagy fegyver rendszerek vagy bármely hasonló rendszer működtetéséhez, amelyben a Szoftver hibája közvetlen halálhoz, személyi sérüléshez, vagy súlyos fizikai vagy környezeti károkhoz vezethet. A Polysys és szállítói kifejezetten kizárják a Magas Kockázatú Tevékenységekre alkalmasságért való felelősséget bármely kifejezett vagy ráutaló magatartással vállalt szavatossággal összefüggésben.

8.7. Polysys a Szoftvert és a Dokumentációt „adott állapotában" bocsátja licencbe, és a Polysys a jogszabályok által megengedett mértékig kizár mindennemű – akár kifejezett, akár ráutaló magatartáson alapuló – felelősséget, beleértve (de nem kizárólagosan) azon vélelmezett garanciát, mely a forgalomképességre vagy adott célnak való megfelelőségre vonatkozik. A fentiek korlátozása nélkül Polysys kifejezetten kizárja felelősségét a tekintetben, hogy a Szoftver megfelel az Ön követelményeinek, vagy, hogy a Szoftver működése zavartalan vagy hibamentes lesz. Ön vállalja a felelősséget a kívánt eredmény eléréséhez szükséges szoftver kiválasztása tekintetében, valamint a Szoftver Ön által történő használata által elért eredmények tekintetében. Ön viseli a teljes kockázatát a Szoftver minősége és teljesítménye tekintetében.

9. Titoktartás

9.1. Ön köteles a Szoftvert és annak bármely összetevőjét üzleti titokként kezelni.

9.2. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szoftvert a Polysys jelentős idő- és költség- ráfordítással fejlesztette ki, és hogy az a Polysys bizalmas anyagát képezi, illetve üzleti titkait tartalmazza. Ön vállalja, hogy a Szoftvert szigorúan bizalmasan kezeli, nem hozza nyilvánosságra, illetve szervezetén kívül senkinek sem biztosít hozzáférést a Szoftverhez.

9.3. Felek kölcsönösen vállalják, hogy a jelen Szerződéssel, egymással és az egymás érdekkörébe tartozó személyekkel kapcsolatos bármilyen adatot, tényt, információt üzleti titokként kezelnek, amelyet sem a jelen Szerződés időtartama alatt, sem pedig azt követően nem hozhatnak harmadik személy tudomására, illetve harmadik személy számára nem tehetnek hozzáférhetővé. A következő információk mentesek a titoktartási kötelezettség alól: a) a Polysys által a www.polysys.eu honlapon nyilvánosan közzétett információk, b) az Ön (vagyis a licencbe vevő) neve, melyre Polysys referenciaként korlátozás nélkül hivatkozhat.

9.4. Polysys a Szoftverhez kapcsolódó szolgáltatásnyújtás útján szerzett bármely műszaki információt felhasználhat problémamegoldás, hibaazonosítás, a termék használhatóságának javítása és Frissítések céljából, továbbá további eredeti művek fejlesztése céljából is.

9.5. Ön teljes körű felelősséget vállal azon biztonsági intézkedések meghozataláért az Ön számítógépes rendszeréhez kapcsolódóan, amelyek szükségesek ahhoz, hogy illetéktelen személyek a Szoftverhez ne férhessenek hozzá.

10. Károk, helytállási kötelezettség

Ön köteles kártalanítani és a kárfelelősség alól mentesíteni a Polysyst és annak szállítóit, jogutódait, kapcsolt vállalkozásait, megbízottjait, felhatalmazott forgalmazóit, vállalkozóit, valamint ezek tisztségviselőit és alkalmazottait és bármely harmadik személyt valamennyi olyan követelés, kár, veszteség, költség és kiadás vonatkozásában (beleértve az indokolt ügyvédi díjakat és költségeket is), amelyek a fentebb felsoroltaknál merülnek fel az Ön magatartásából vagy mulasztásából fakadóan. Ön köteles a fentebb felsoroltak felé közvetlenül helytállni az Önnek felróhatóan keletkező károkért.

11. Felelősség korlátozása

11.1. Polysys nem felelős semmilyen kárért, amely nem a Polysys szándékos magatartása vagy szándékos mulasztása következtében keletkezett akár Önnél, akár harmadik személynél.

11.2. Polysys összesített felelőssége az Ön irányában, illetve bármely Önhöz kapcsolódó fél irányában a Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatosan elszenvedett veszteség vagy kár, továbbá a Szoftver és a Dokumentáció telepítése vagy használata vonatkozásában nem haladhatja meg a jelen Szerződés alapján Ön részéről a Polysys-nek fizetett licencdíjak összegét. Ez a korlátozás vonatkozik minden kereseti jogalap és igény teljességére, beleértve (de nem kizárólagosan) a szerződésszegést, szavatossági kötelezettség megsértését, a mentesítést, a gondatlanságot, az objektív felelősséget, a valótlan tényállításokat és más jogellenességeket. Polysys semmi esetre nem felelős az Ön irányában illetve bármely Önhöz kapcsolódó fél irányában bármely közvetett, véletlenszerű, következményi, különleges vagy büntetés jellegű kárért és elmaradt haszonért, még akkor sem, ha Polysys tájékoztatást kapott az ilyen károk lehetőségéről.

12. Jelen Szerződés megszűnése

12.1. A jelen Szerződés megszűnik a 4. pontban foglalt határozott időtartam lejáratával, illetve megszüntethető a Felek közös írásos megállapodásával.

12.2. A jelen Szerződés nem mondható fel rendes felmondással. Bármelyik Fél felmondhatja a jelen Szerződést a másik Fél szerződésszegése esetén, írásban, a másik Félhez intézett, indokolással ellátott értesítéssel.

12.3. A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Önnek azonnal törölnie kell a Szoftver összes példányát, illetve annak összetevőit minden háttértárolóról. Ez alól kivételt képeznek azok a példányok, amelyeket az alkalmazandó jogszabályok rendelkezései, illetve bármely bíróság vagy hatóság határozata alapján Ön köteles megőrizni vagy működőképes állapotban fenntartani.

12.4. A termék használati jogaira, a használati jogok korlátaira, a licenc átruházására, a szavatosságra, a felelősség korlátozására, az egyes károkért való felelősség korlátozására és kizárására, a titoktartásra és a megszűnés illetve lejárat esetére keletkező kötelezettségek jelen Szerződés megszűnése illetve lejárata után is érvényben maradnak.

13. Vegyes rendelkezések

13.1. Amennyiben a jelen Szerződés bármely pontja érvénytelen vagy azzá válna, az nem befolyásolja a Szerződés fennmaradó részének érvényességét. Amennyiben egy pont érvényessége megszűnik, Felek kötelesek a kérdéses pontot az érvénytelenné vált rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célt legjobban megközelítő rendelkezéssel helyettesíteni, kivéve, ha az érvénytelen rendelkezés nélkül a jelen Szerződést nem kötötték volna meg.

13.2. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a közöttük felmerülő bármely vitát békés úton oldják meg. Amennyiben nem sikerül békés úton rendezni bármely vitát, úgy a jelen Szerződéssel kapcsolatos, annak megszegéséből vagy felmondásából, érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy azzal összefüggésben levő bármely követelés érvényesítése vagy egyéb jogvita esetére Felek kikötik a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

13.3. Jelen Szerződés értelmezésére és a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai, így különösen a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabályai az irányadóak.